Català | Castella

POLÍTICA DE PRIVACITAT. AVÍS LEGAL PASTISSERIA MONTJUIC, SL 

1.1. Titularitat i identificació 

En compliment de l’establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat, de la informació i de comerç electrònic, es posa de manifest que PASTISSERIA MONTJUIC, SL té el seu domicili social i fiscal a Ronda Fort Roig 21A, 17007 Girona amb el següent CIF B06878623, inscrita en el registre mercantil T 3337, F 16, S 8, H GI68168. 

PASTISSERIA MONTJUIC, SL  és titular del domini/s d’internet pralinegirona.com, a l’igual que els subdominis o portals dependents d’aquest (si existissin) 

La direcció general de correu electrònic de contacte és admin@pralinegirona.com. 

1.2. Condicions generals 

L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web. PASTISSERIA MONTJUIC, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars. 

1.3. Drets de la propietat intel·lectual i industrial 

PASTISSERIA MONTJUIC, SL és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del material publicat a la/es corresponent/s pàgina/es web dels domini/s. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, imatges, codis font, continguts i altres elements. Tot això, amb excepció dels drets que no són propietat de PASTISSERIA MONTJUIC, SL  i que pertanyin als seus respectius titulars. 

Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de la persona (d’ara endavant l’/els usuari/s) que accedeix/en a la informació continguda a les pàgines web del/s domini/s de PASTISSERIA MONTJUIC, SL, que es considera autoritzada, està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o part del contingut de les pàgines web del/s domini/s de PASTISSERIA MONTJUIC, SL per a propòsits de caràcter públic o comercial sense l’autorització escrita de PASTISSERIA MONTJUIC, SL. 

Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades, poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI), donant lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del vigent Codi Penal. 

1.4. Documents continguts en les Pàgines Web 

Els documents i gràfics annexos als mateixos que estiguin situats en les pàgines web del/s domini/s de PASTISSERIA MONTJUIC, SL podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de PASTISSERIA MONTJUIC, SL. 

PASTISSERIA MONTJUIC, SL no garanteix la idoneïtat del contingut d’aquests documents i gràfics annexos, per la qual cosa no respon quan tingui lloc aquesta falta d’idoneïtat -en supòsits com ara errors de caràcter tipogràfic-, ni de la utilització que d’aquests documents faci l’usuari receptor, el qual assumirà la totalitat del risc que poguessin derivar-se de l’ús d’aquests. PASTISSERIA MONTJUIC, SL no serà responsable de les dades i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquesta utilització. 

1.5. Enllaços amb Llocs de Tercers 

PASTISSERIA MONTJUIC, SL  proporciona a l’usuari l’accés a altres llocs web de tercers mitjançant links (enllaços) amb la finalitat exclusiva d’informar-lo sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet amb les quals podrà ampliar les dades que se li ofereixen en les pàgines web del/s domini/s de PASTISSERIA MONTJUIC, SL. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació de visitar les pàgines web de destí, que es troben fora del control de PASTISSERIA MONTJUIC, SL, per la qual cosa PASTISSERIA MONTJUIC, SL no serà responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l’usuari a través d’aquests enllaços. Així mateix, PASTISSERIA MONTJUIC, SL no respondrà dels links o enllaços situats en els llocs vinculats als quals facilita l’accés. 

1.6. Àrees d’accés Restringit de la Pàgines Web (si n’hi ha) 

Determinades pàgines web dels dominis de PASTISSERIA MONTJUIC, SL disposen d’un apartat d’accés restringit a usuaris registrats. Les condicions d’ús, responsabilitats i altres aspectes que es deriven de la utilització d’aquestes àrees són posades en coneixement dels usuaris en el moment del seu registre. 

1.7. Limitació de Responsabilitat 

En cap cas PASTISSERIA MONTJUIC, SL, els seus proveïdors o els tercers reflectits en les pàgines web del/s domini/s seran responsables per danys de qualsevol tipus (incloent, entre altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdua de dades o interrupció de negoci) que resultin de l’ús, impossibilitat d’ús o dels resultats de l’ús de les pàgines web del/s domini/s, qualsevol pàgina web connectada a aquestes o dels materials o informació continguda en qualssevol d’aquestes pàgines, ja es basi aquesta responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que s’hagi avisat o no sobre la possibilitat de tals danys. Si la utilització per l’usuari dels materials o informació de les pàgines web del/s domini/s, comporta la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l’equip o dades, aquest usuari serà responsable de tals costos. 

1.8. Llei Aplicable i Jurisdicció 

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals que corresponguin segons la jurisdicció territorial determinada per la legislació aplicable. 

PASTISSERIA MONTJUIC, SL